Assessoria Fiscal-Comptable a Tarragona i Reus

Les Comptes Clares

Assessoria Fiscal - Comptable a Tarragona i Reus

Les Comptes Clares

Assessoria Fiscal - Comptable a Tarragona i Reus

Assessorament Fiscal Global

 • Assessoria a persones físiques, persones jurídiques i altres entitats, tant residents com no residents.
 • Execució d'operacions de reestructuració, així com emissió de dictàmens i valoracions sobre la viabilitat d'operacions d'aquest tipus.
 • Conciliació de diferents sistemes tributaris (autonòmics o internacionals).
 • Assessorament en inversions i desinversions tant a Catalunya, Espanya o a l'estranger.
 • Assessorament i planificació, Impost sobre Successions i Donacions.
 • Resolució de consultes tributàries
 • Preparació i tramitació de la declaració ó de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre Patrimoni.

Contacte amb nosaltres

Departament de Comptabilitat

 • Confecció/verificació de la comptabilitat, ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç, seguint els principis comptables generalment acceptats i les regles de valoració contingudes en el Pla General de Comptabilitat i altres resolucions de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
 • La formulació dels comptes anuals que expressin la imatge fidel, de conformitat amb el Marc Normatiu d'Informació Financera que resulti d'aplicació.
 • Verificació del compliment de les normes de registre i valoració referents als actius i passius que integren el balanç (béns d’immobilitzat material i immaterial, actius i passius financers, existències, tresoreria, provisions i contingències, etc.) i a la comptabilització de les partides que integren el compte de pèrdues i guanys .
 • Legalització dels llibres comptables en el Registre Mercantil.
 • Confecció i presentació de les declaracions mensuals o trimestrals de l'IVA, IS i IRPF, la declaració anual d'operacions amb terceres persones en relació amb les compres i vendes efectuades en l'activitat i la resta de declaracions, resums anuals i qualsevol altre tipus d'impost subjecte a l'activitat.

Contacte amb nosaltres

T'Ajudem!

Posat en contacte amb nosaltre al tel. 977 242 954 o utilitza el formulari de contact

Economistes a Tarragona-Reus Auditores jurados Economistas Abogados tributarios