AUDITORS DE COMPTES

AUDITORS DE COMPTES CENSATS

AUDITORS DE COMPTES

AUDITORS DE COMPTES CENSATS

AUDITORS DE COMPTES A TARRAGONA I REUS

La trajectòria de la nostra firma d’auditoria compta amb més de 30 anys d’experiència en el sector, actualment la firma treballa amb dos auditors responsables, Josep Giralt Ciurana i Josep Eduard Giralt Folch, ambdós degudament inscrits al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC núm. 03286 i 23889 respectivament).

El servei d’auditoria es presta tant a nivell intern com extern de l’empresa  i el seu objectiu principal és emetre un informe dirigit a posar de manifest una opinió tècnica sobre si els comptes anuals expressen, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel:

- del patrimoni i de la situació financera de l’empresa,

- del resultat de les seves operacions,

- i dels recursos obtinguts i aplicats en el període examinat,

La nostra opinió professional parteix de la premissa de que les tasques es desenvolupen amb la màxima independència, transparència i qualitat que tant els nostre clients com els reguladors i diferents grups d’interès esperen de nosaltres. Tanmateix s’inculca l’escepticisme professional a tot l’equip de treball que treballa a la nostra firma, a més de tenir present en tot moment les normes ètiques en el sentit de que complim estrictament amb els principis de competència professional, diligencia deguda, integritat i objectivitat.

AUDITORIES DE COMPTES Tarragona i Reus

El nostre caràcter perfeccionista, honest, analista, rigorós i professional ens ha portat per tota la geografia espanyola en la realització d’auditories, tant voluntàries com a obligatòries.

Així mateix, donada l’exigibilitat que comporta ser auditor de comptes i perit judicial, restem sotmesos a una constant formació i reciclatge, per oferir als clients d’auditoria un servei actual, professional i adaptat a totes les novetats legislatives que les empreses sotmeses a auditories han de donar compliment.

Alguns del serveis que realitzem són:

 • Auditoria de comptes anuals obligatòria
 • Auditoria de comptes anuals voluntària
 • Auditoria de comptes anuals consolidats
 • Auditories especials per requeriment legal
 • Verificació de sistemes comptables, circuits administratius, generació de llistats financers, etc.
 • Anàlisis del control intern de companyies.
 • Emissió de certificats oficials de documentació davant l'Administració o terceres persones.
 • Revisions limitades.
 • Informes especials
 • Valoració de societats
 • Due diligence
 • Estudis de viabilitat empresarial.

Aportem valor a la teva empresa mitjançant experiència i compromis

Contacte amb nosaltres al telèfon 977 315 593 o utilitza el formulari de contacte

Economistes a Tarragona-Reus Auditores jurados Economistas Abogados tributarios